Skip to main content

Reisvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

A1 Reizen nv aanvaardt de ÔÇ£Algemene Reisvoorwaarden van de vzw Geschillenkommissie ReizenÔÇØ, wat elke Cimarosa Cultuurreis eveneens onderhavig maakt.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw worden uitgebreid met aanvullende bijzondere reisvoorwaarden, die specifiek zijn voor A1 Reizen.

 1. Inschrijving
  Door inschrijving aanvaardt de reiziger de algemene en bijzondere voorwaarden en verklaart hiervan kennis genomen te hebben.  Door inschrijving verklaart de reiziger dat hij zich in goede lichamelijke en geestelijke conditie bevindt.  Persoonlijke schade, alsook schade aan derden die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande, vallen volledig ten laste van de reiziger.
 2. Prijs
  De gepubliceerde prijzen gelden, indien niet anders vermeld, per persoon en zijn te goeder trouw berekend op basis van de prijzen, tarieven en wisselkoersen zoals die bekend waren bij het opstellen van het specifieke reisprogramma.┬á Desondanks kan┬á elke verhoging van ├®├®n van deze elementen A1 Reizen verplichten zijn prijzen aan te passen.┬á Indien de verhoging van de globale prijs meer dan 10% bedraagt mag de reiziger zijn kontrakt kosteloos, maar zonder vergoeding ontbinden, op voorwaarde dat de opzegging schriftelijk gebeurt en binnen de 8 dagen na bekendmaking van de verhoging.┬á Na het verstrijken van deze termijn worden de annulatievoorwaarden van toepassing.
 3. Reisduur en programma
  De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute en de bijzonderheden zoals vermeld in de reisinfo.┬á Vermelde dienstregelingen zijn indicatief.┬á wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur be├»nvloeden.┬á De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet m├®├®r afwijken dan 36 uur van het oorspronkelijke tijdstip.Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken gtijd en plaats.┬á Eventuele kosten voortvloeiend uit het nit (tijdig) aansluiten bij de grope zijn voor rekening van de reiziger.┬á Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep worden niet terugbetaald.De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de voorziene reisroute afwijkt, of zich aan begeleiding onttrekt en daar door niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.De lokale omstandigheden en het specifieke karakter van de aangeboden reizen kunnen met zich meebrengen dat tijdens de reis passende en kosteloze alternatieven in het reisprogramma moeten worden aangebracht.
 4. Reisleider
  De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren en de conditie dienen te volgen.  De reiziger wordt geacht zich te gedragen op een manier die geen hinder en overlast oplevert voor de andere reizigers en dien een goede uitvoering van de reis niet bemoeilijkt.De reiziger dient over de juiste ingesteldheid en conditie te beschikken om deze reis te ondernemen.  Indien een rieziger door een ernstige niet-naleving van bovenstaande richtlijnen dit contract niet respecteert, kan na overleg tussen reisleider en reisorganisator en eventueel andere dienstverleners een deelnemer van verdere deleneming uitgesloten worden en zelfs naar de plaats van vertrek worden teruggestuurd zonder aanspraak te kunnen maken op terugbetlaing van de gehele of een gedeelte van de reissom of op een schadevergoeding.
 5. Wijzigingen door de organisator
  Wanneer er zicht tijdens de uitvoering van een reisprogramma een wijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator zodat deze via de reisleider de uiteindelijke beslissing kunnen nemen om een passend alternatief aan te bieden.  Deze aanpassingen kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies , accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven.  Passende alternatieven zullen worden aangeboden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.
 6. Wijzigingen door de reiziger
  Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van kosten kosten opgelegd door de specifieke leveranciers van diensten etc., welke op aanvraag zo snel mogelijk verstrekt worden.
 7. Annulering door de organisator
  Alle reizen zijn onderhevig aan een minimum aantal deelnemers welke bij de inschrijving wordt meegedeeld.  Wanneer blijkt dat het minimum aantal deelnemers niet zal bereikt worden heeft A1 Reizen het recht de reis af te gelasten of uit te stellen, mits de reizigers hiervan minstens een maand voor afreis in kennis te stellen.  Het zich uitschrijven op een nog niet gegarandeerde afreis staat evenwel gelijk met annuleren.
 8. Annulering door de reiziger
  A1 Reizen raadt de reiziger aan om een annuleringsverzekering af te sluiten, vermits de prijs in geen enkel geval een annulerings- noch bijstandsverzekering omvat.Door de aard van de culturele/muziekreizen brengt annuleren volgende kosten met zich mee:Tot 43 dagen voor afreis: 30% van de totale reissom.Tussen 42 en 22 dagen voor afreis: 75% van de totale reissom.Minder dan 21 dagen voor afreis: 100% van de totale reissom.De annulatiekosten van optioneel bestelde toegangstickets bedragen steeds 100%.Een annulering moet tijdens de kantooruren doorgegeven worden en tegen ontvangstbewijs bekend gemaakt worden, onder bijvoeging van de nodige getuigschriften of bewijsstukken.
 9. Klachtenregeling
  Voor eventuele geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank.  Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.  Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over het laatste nieuws over onze reizen!